اقتصادی

افزایش ۵۶۰ درصدی هزینه شهرنشینی/ ۱۲ میلیون مازاد درآمد!

در حدود 13 سال گذشته، در حالی که هزینه ها بر درآمد خانوارهای شهری بیشتر بوده است، درآمدها برای حدود 10 سال از مخارج پیشی گرفته است. هزینه و درآمد 560 درصد 747 درصد افزایش یافته است.

به گزارش امروزنگار، بررسی گزارش تهیه شده توسط مرکز آمار ایران در قالب شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی مربوط به بودجه خانوارها حاکی از تغییر در هزینه و درآمد آنها در 13 سال گذشته است. از 9.4 میلیون تومان به 62.1 میلیون تومان با رشد 52.7 میلیون تومانی معادل 560 درصد افزایش یافته است.

اما از سوی دیگر درآمد خانوارها از ابتدای دوره به طور متوسط ​​8.8 میلیون تا 74.6 میلیون در پایان سال 1399 بوده که نشان دهنده رشد 65.8 میلیون قبر درآمد خانوارهای شهری در سال های اخیر است که 747 درصد افزایش یافته است.

اما روند تغییرات هزینه ها و درآمدهای خانوار در این 13 سال قابل توجه است. بنابراین بین سال‌های 1387 تا 1390 هزینه‌های خانوار از درآمدشان بیشتر شد، اما از سال 1391 تا 1399 این درآمدی بود که به تدریج از هزینه‌ها پیشی گرفت.

به این ترتیب در سال 1387 هزینه ها 600 هزار تومان، در سال 1388 مازاد 600 هزار تومان، در سال 1389 افزایش 700 هزار تومانی درآمد و در سال 1390 افزایش 200 تومانی هزینه ها نسبت به درآمد ثبت شده بوده است. از سال.

اما در سال 1391، 300 هزار تن بیشتر از میزان اعلام شده درآمد داشت، اما در سال 1392 درآمد و هزینه تقریبا برابر بود. اما در سال 1393 درآمد 300 هزار تومان بیشتر، در سال 1394 مازاد 1.6 میلیون تومان، در سال 1395 مازاد 3.3 میلیون تومان و در سال 1396 افزایش 3.9 میلیون تومانی نسبت به هزینه ها گزارش شده است.

در سال 1397 به بعد همچنان درآمد مازاد بر هزینه ها وجود دارد و افزایش یافته است به طوری که درآمد امسال نسبت به هزینه تمام شده 4.1 میلیون تومان در سال 1398 6.8 میلیون تومان و در سال 1399 مازاد درآمدها 12.5 میلیون تومان بوده است. تومان برای خانوارهای شهری ثبت شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا